PETROTEL LUKOIL S.A.
PETROTEL LUKOIL S.A.

Informatii de Reglementare • Directoratul PETROTEL-LUKOIL S.A., o societate pe acţiuni înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia romană, administrată în sistem dualist, cu sediul social în Ploieşti, str. Mihai Bravu nr. 235, judeţul Prahova, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/111/1991, cod de identificare fiscală 1350659, având capital social subscris şi vărsat în valoare de 554.067.695lei (“Societatea”), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991 a societăţilor, republicată, cu completările şi modificările ulterioare şi cu dispoziţiile din Actul constitutiv al Societăţii, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii („AGEA”) la data de 22.07.2022 (prima convocare), ora 14.00 (ora Romaniei), la sediul social al Societăţii, din Ploieşti, str. Mihai Bravu nr. 235, judeţul Prahova, România (sala de sedinte din Pavilionul Central)”
 • Convocatorul pentru AGEA din data de 22 iulie 2022 ora 14.00 PM
 • Situatii Financiare la 31.12.2021
 • Raportul Directoratului asupra situatiilor financiare 2021
 • Raportul Consiliului de Supraveghere asupra situatiilor financiare 2021
 • Extras din decizia Consiliului de Supraveghere nr.2/2022 cu privire la propunerea de neacordare de dividende pentru anul 2021
 • Politica anticoruptie a companiei LUKOIL
 • Informatii la dispozitia publicului - SC PETROTEL LUKOIL SA (ed.11-03.10.2022)
 • Raport de securitate - SC PETROTEL LUKOIL SA
 • Sinteza Raport inspectie SEVESO - SC PETROTEL LUKOIL SA (06.09-09.09.2022)
 • Plan de urgenta interna – SC PETROTEL LUKOIL SA
 • Plan de amplasare sisteme de alarmare si cai de evacuare
 • Decizie de emitere a Autorizatiei Integrate de Mediu - Petrotel Lukoil.
 • Proiect Autorizatie Integrata de Mediu 2019
 • Autorizatia integrata de mediu nr PH-10 din 10 08 2015 - 10.08.2025
 • Autorizatie privind emisiile de Gaze cu Efect de Sera nr 139 din 13.03.2013 - 2020
  • PETROTEL-LUKOIL este prezent pe piața de electricitate din România atât ca producator, cat si ca furnizor de energie electrica. PETROTEL-LUKOIL este furnizor licențiat de energie electrica în România din 2018, iar in rolul de producator pe piața energetica româneasca incepand cu anul 2019.
  • Licente
  • Legislatie
  • Contractare
  • Oferta standard de energie electrica, preţurile şi tipurile de tarife practicate
  • Raportari
  • Eticheta de energie electrica